Heeft u een klacht of melding van ontevredenheid?

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Ban Pé dan kunt u mij dit schriftelijk laten weten. Mede door deze melding stelt u mij in staat om mijn dienstverlening verder te optimaliseren. Hieronder staat verder de klachtenprocedure beschreven.

Klachtenprocedure

  • Klachten of opmerkingen worden door de mij als persoon direct verwerkt.
  • De indiener van de klacht krijgt binnen 10 werkdagen schriftelijk bevestiging van ontvangst van de klacht.
  • Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen vier weken na ontvangst afgehandeld.
  • Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan vier weken, dan wordt de indiener hiervan binnen deze vier weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
  • Klachten of opmerkingen van de cliënt worden geregistreerd in het klachtenformulier. Hierin staan de gegevens van de cliënt, omschrijving van de klacht, de mogelijke oorzaak, de mogelijke oplossing en de gemaakte afspraak met de cliënt.
  • Ban Pé garandeert een adequate klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen.
  • Mochten er tussen de klagende partij en Ban Pé onoverkomelijke problemen ontstaan, kan er een oplossing gezocht worden bij een mediator. De kosten van de mediator worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen.