Algemene voorwaarden Ban Pé 2019

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbe-reidende als uitvoerende aard.

Voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer zijn de algemene voorwaarden aan de op-drachtgever verstrekt en vormen een onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Ban Pé richt zich op 1 op 1 coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling voor jong-volwassenen met autisme spectrum stoornis (ASS) of die zich herkennen in de kenmerken van ASS. Ban Pé is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 74011820. Gevestigd te (1132 LE) Volendam aan de Franekerlaan 18.

Artikel 3 | Definities

1. Opdrachtnemer is in deze Ban Pé. De eenmanszaak, gedreven door mevrouw M.D Visser-Croes.
2. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Ban Pé.
3. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk be-vestigd aan opdrachtgever na een kennismakingsgesprek door opdrachtnemer.
Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigd deze per mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdracht-nemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtge-ver toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wor-den verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd.

Artikel 5 | Prijzen

1. Alle prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, in-houd en vervallen na 30 dagen.
2. Voordat de afspraak voor de eerste coachsessie wordt gemaakt, wordt door opdrachtnemer aan de opdrachtgever het tarief (inclusief BTW, tenzij anders aangegeven) meegedeeld. De opdrachtnemer is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voe-ren. Dit geldt niet voor reeds lopende offertes en overeenkomsten.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de volledige betaling voorafgaand aan de start van de coaching door opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen. Betaling ge-schiedt via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. De opdrachtgever ontvangt na het maken van de eerste afspraak de factuur per e-mail. De termijn van de betaling staat vermeld op de factuur.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft be-taald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In-cassokosten In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer ge-rechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmid-dellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandighe-den voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
4. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nageko-men moeten worden.

Artikel 8 | Het verzetten van afspraken

1. Indien de opdrachtgever verhindert is, dient dit door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer te worden doorgegeven. Een geplande coachsessie dient minimaal 48 uur van te voren per telefoon of per e-mail te worden afgezegd. De opdrachtnemer be-vestigt de afzegging altijd per e-mail. Bij afzegging binnen 48 uur vóór aanvang van de coachsessie is opdrachtnemer gerechtigd de afgesproken kosten voor de coachsessie vol-ledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te kosteloos te verzetten in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeen-komst na te komen. De opdrachtnemer heeft het recht de afgesproken coachsessie in het geval van overmacht te verplaatsen of te annuleren.

Artikel 9 | Het annuleren van afspraken

1. Opdrachtnemer heeft het recht om een coachsessie ten alle tijden te annuleren. Opdracht-nemer zal de door opdrachtgever betaalde kosten voor die sessie in dat geval binnen 14 da-gen terugbetalen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een coachses-sie te wijzigen.

Artikel 10 | Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe be-voegde en bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer ge-houden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wet-telijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
4. Voor overleg met derden in het belang van de opdrachtgever, wordt vooraf aan de op-drachtgever om schriftelijke toestemming gevraagd.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van een coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten..
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke computer en programmatuur en een internetverbinding

Artikel 12 | Klachtenprocedure

1. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over opdrachtnemer, wordt de opdrachtgever verwezen naar de klachtenprocedure die te vinden is op www.ban-pe.nl
2. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient opdrachtge-ver dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
3. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 13 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderwor-pen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 14 | Auteurs- en/of eigendomsrecht

1. De informatie op www.ban-pe.nl en/of in de folders van opdrachtnemer is met grote zorg-vuldigheid samengesteld. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de informatie op de website en/of in de folders te allen tijde volledig en juist is. Aan de informatie op de website en/of in de folders kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is op-drachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte lesmateriaal, aantekeningen en/of informatie uit de website en/of folders van opdrachtne-mer op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren, te verspreiden en/of an-derszins aan derden te verstrekken.

Artikel 15 | Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

1. De voorwaarden zijn geplaatst op de website van opdrachtnemer: www.ban-pe.nl
2. Van toepassing is reeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.